சிவமயம்

பகவான் சரணம் பகவதி சரணம்

pakavAn saraNam pakavathi saraNama

பகவான் சரணம் பகவதி சரணம்
சரணம் சரணம் ஐயப்பா
பகவதி சரணம் பகவான் சரணம்
சரணம் சரணம் ஐயப்பா

அகமும் குளிரவே அழைத்திடுவோமே
சரணம் சரணம் ஐயப்பா
பகலும் இரவும் உன் நாமமே
சரணம் சரணம் ஐயப்பா
(பகவான்)

கரிமலை வாசா பாபவினாசா
சரணம் சரணம் ஐயப்பா
கருத்தினில் வருவாய் கருனையைப் பொழிவாய்
சரணம் சரணம் ஐயப்பா
(பகவான்)

சுவாமியே – ஐயப்போ
ஐயப்போ – சுவாமியே
சுவாமியே – ஐயப்போ
ஐயப்போ – சுவாமியே
(பகவான்)

மஹிஷி சம்ஹாரா மதகஜ வாகன
சரணம் சரணம் ஐயப்பா
சுகுண விலாசா சுந்தர ரூபா
சரணம் சரணம் ஐயப்பா

பாலபிஷேகம் உனக்கப்பா – இப்
பாலனை கடைகண் பாரப்பா
ஆறு வாரமே நோன்பிருந்தோம்
பேரழகா உனைக் காண வந்தோம்

இருமுடிக் கட்டு – சபரிமலைக்கு
சபரிமலைக்கு – இருமுடிக் கட்டு
நெய் அபிஷேகம் – சுவாமிக்கே
சுவாமிக்கே – நெய் அபிஷேகம்
(பகவான்)

முத்திரை தேங்காய் உனக்கப்பா
தித்திக்கும் நாமம் எனக்கப்பா
கற்பூர தீபம் உனக்கப்பா – உன்
பொற்பத மலர்கள் எனக்கப்பா

நெய் அபிஷேகம் உனக்கப்பா – உன்
திவ்ய தரிசனம் எனக்கப்பா
தையினில் வருவோம் ஐயப்பா
அருள் செய்யப்பா – மனம் வையப்பா
(பகவான்)

சுவாமியே – ஐயப்போ
ஐயப்போ – சுவாமியே
பள்ளிக்கட்டு – சபரிமலைக்கு
சபரிமலைக்கு – பள்ளிக்கட்டு

தேவன் பாதம் தேவி பாதம்
சேவடி சரணம் ஐயப்பா
நாவினில் தருவாய் கீதமப்பா
தேவை உன் திருப் பாதமப்பா
(பகவான்)

pakavAn saraNam pakavathi saraNam
saraNam saraNam aiyappA
pakavathi saraNam pakavAn saraNam
saraNam saraNam aiyappA

akamum kuLiravE azhaiththituvOmE
saraNam saraNam aiyappA
pakalum iravum un NAmamE
saraNam saraNam aiyappA
(pakavAn)

karimalai vAsA pApavinAsA
saraNam saraNam aiyappA
karuththinil varuvAy karunaiyaip pozhivAy
saraNam saraNam aiyappA
(pakavAn)

suvAmiyE – aiyappO
aiyappO – suvAmiyE
suvAmiyE – aiyappO
aiyappO – suvAmiyE
(pakavAn)

mahishi samhArA mathakaja vAkana
saraNam saraNam aiyappA
sukuNa vilAsA suNththara rUpA
saraNam saraNam aiyappA

pAlapishEkam unakkappA – ip
pAlanai kataikaN pArappA
ARu vAramE NOnpiruNththOm
pErazhakA unaik kANa vaNththOm

irumutik kattu – saparimalaikku
saparimalaikku – irumutik kattu
Ney apishEkam – suvAmikkE
suvAmikkE – Ney apishEkam
(pakavAn)

muththirai thEngkAy unakkappA
thiththikkum NAmam enakkappA
kaRpUra thIpam unakkappA – un
poRpatha malarkaL enakkappA

Ney apishEkam unakkappA – un
thivya tharisanam enakkappA
thaiyinil varuvOm aiyappA
aruL seyyappA – manam vaiyappA
(pakavAn)

suvAmiyE – aiyappO
aiyappO – suvAmiyE
paLLikkattu – saparimalaikku
saparimalaikku – paLLikkattu

thEvan pAtham thEvi pAtham
sEvati saraNam aiyappA
NAvinil tharuvAy kIthamappA
thEvai un thirup pAthamappA
(pakavAn)
     
திரு வீரமணி குரலில்:

Back to வழிபாட்டுப் பாடல்கள்