சிவமயம்

ஹரிவராசனம் விஸ்வமோகனம்

harivarAsanam visvamOkanam

ஹரிவராசனம் விஸ்வமோகனம்
ஹரிததீஸ்வரம் ஆராத்யபாதுகம்
அரிவிமர்த்தனம் நித்யநர்த்தனம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாஷ்ரயே

சரணகீர்த்தனம் பக்தமானஸம்
பரணலோலுபம் நர்த்தனாலயம்
அருணபாசுரம் பூதநாயகம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாஷ்ரயே

பிரணயசத்யகம் பிராணநாயகம்
ப்ரணதகல்பகம் சுப்ரபாஞ்சிதம்
பிரணவமந்திரம் கீர்த்தனப்பிரியம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாஷ்ரயே

துரகவாகனம் சுந்தரானனம்
வரகதாயுதம் தேவவர்ணிதம்
குருகிருபாகரம் கீர்த்தனப்பிரியம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாஷ்ரயே

திரிபுவனார்ச்சிதம் தேவதாத்மகம்
திரிநயன பிரபும் திவ்யதேசிகம்
திரிதசப்பூஜிதம் சிந்திதப்பிரதம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாஷ்ரயே

பவபயாபகம் பாவுகாவகம்
புவனமோகனம் பூதிபூசணம்
தவளவாகனம் திவ்யவாரணம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாஷ்ரயே

களம்ருதுஸ்மிதம் சுந்தரானனம்
களபகோமளம் காத்ரமோகனம்
களபகேசரி வாஜிவாகனம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாஷ்ரயே

ச்ரிதஜனப்ரியம் சிந்திதப்ரிதம்
ச்ருதிவிபூஷணம் சாதுஜீவனம்
ச்ருதிமனோகரம் கீதலாலசம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாஷ்ரயே!

harivarAsanam visvamOkanam
harithathIsvaram ArAthyapAthukam
arivimarththanam NithyaNarththanam
hariharAthmajam thEvamAshrayE

saraNakIrththanam pakthamAnasam
paraNalOlupam NarththanAlayam
aruNapAsuram pUthaNAyakam
hariharAthmajam thEvamAshrayE

piraNayasathyakam pirANaNAyakam
praNathakalpakam suprapAnjsitham
piraNavamaNththiram kIrththanappiriyam
hariharAthmajam thEvamAshrayE

thurakavAkanam suNththarAnanam
varakathAyutham thEvavarNitham
kurukirupAkaram kIrththanappiriyam
hariharAthmajam thEvamAshrayE

thiripuvanArchsitham thEvathAthmakam
thiriNayana pirapum thivyathEsikam
thirithasappUjitham siNththithappiratham
hariharAthmajam thEvamAshrayE

pavapayApakam pAvukAvakam
puvanamOkanam pUthipUsaNam
thavaLavAkanam thivyavAraNam
hariharAthmajam thEvamAshrayE

kaLamruthusmitham suNththarAnanam
kaLapakOmaLam kAthramOkanam
kaLapakEsari vAjivAkanam
hariharAthmajam thEvamAshrayE

chrithajanapriyam siNththithapritham
chruthivipUshaNam sAthujIvanam
chruthimanOkaram kIthalAlasam
hariharAthmajam thEvamAshrayE
     
திரு யேசுதாஸ் குரலில்:

Back to வழிபாட்டுப் பாடல்கள்