சிவமயம்

திருப்புகழ் - கைத்தல நிறைகனி

(அருணகிரிநாதர்)

thiruppukazh - kAiththala NiRaikani

(aruNakiriNAthar)
தத்தன தனதன தத்தன தனதன
   தத்தன தனதன ...... தனதான

......... பாடல் .........

கைத்தல நிறைகனி யப்பமொ டவல்பொரி
   கப்பிய கரிமுக ...... னடிபேணிக்

கற்றிடு மடியவர் புத்தியி லுறைபவ
   கற்பக மெனவினை ...... கடிதேகும்

மத்தமு மதியமும் வைத்திடு மரன்மகன்
   மற்பொரு திரள்புய ...... மதயானை

மத்தள வயிறனை உத்தமி புதல்வனை
   மட்டவிழ் மலர்கொடு ...... பணிவேனே

முத்தமி ழடைவினை முற்படு கிரிதனில்
   முற்பட எழுதிய ...... முதல்வோனே

முப்புர மெரிசெய்த அச்சிவ னுறைரதம்
   அச்சது பொடிசெய்த ...... அதிதீரா

அத்துய ரதுகொடு சுப்பிர மணிபடும்
   அப்புன மதனிடை ...... இபமாகி

அக்குற மகளுட னச்சிறு முருகனை
   அக்கண மணமருள் ...... பெருமாளே.

.. _/\_ .-. திருச்சிற்றம்பலம் .-. _/\_ ...
thaththana thanathana thaththana thanathana
   thaththana thanathana ...... thanathAna

......... pAtal .........

kAiththala NiRaikani yappamo tavalpori
   kappiya karimuka ...... natipENik

kaRRitu matiyavar puththiyi luRaipava
   kaRpaka menavinai ...... katithEkum

maththamu mathiyamum vaiththitu maranmakan
   maRporu thiraLpuya ...... mathayAnai

maththaLa vayiRanai uththami puthalvanai
   mattavizh malarkotu ...... paNivEnE

muththami zhataivinai muRpatu kirithanil
   muRpata ezhuthiya ...... muthalvOnE

muppura meriseytha achsiva nuRairatham
   achsathu potiseytha ...... athithIrA

aththuya rathukotu suppira maNipatum
   appuna mathanitai ...... ipamAki

akkuRa makaLuta nachsiRu murukanai
   akkaNa maNamaruL ...... perumALE.
   
.. _/\_ .-. thiruchsiRRampalam .-. _/\_ ...

திரு சம்பந்தம் குருக்கள் குரலில்:

Back to வழிபாட்டுப் பாடல்கள்