சிவமயம்

மாசில் வீணையும் மாலை மதியமும்

(திருநாவுக்கரசர்)

mAsil vINaiyum mAlai mathiyamum

(thiruNAvukkarasar)
திருச்சிற்றம்பலம்

மாசில் வீணையும் மாலை மதியமும்
வீசு தென்றலும் வீங்கிள வேனிலும்
மூசு வண்டறை பொய்கையும் போன்றதே
ஈசன் எந்தை இணையடி நீழலே. 1 

நமச்சி வாயவே ஞானமுங் கல்வியும்
நமச்சி வாயவே நானறி விச்சையும்
நமச்சி வாயவே நாநவின் றேத்துமே
நமச்சி வாயவே நன்னெறி காட்டுமே. 2 

ஆளா காராளா னாரை அடைந்துய்யார்
மீளா வாட்செய்து மெய்ம்மையுள் நிற்கிலார்
தோளா தசுரை யோதொழும் பர்செவி
வாளா மாய்ந்துமண் ணாகிக் கழிவரே. 3 

நடலை வாழ்வுகொண் டென்செய்திர் நாணிலீர்
சுடலை சேர்வது சொற்பிர மாணமே
கடலின் நஞ்சமு துண்டவர் கைவிட்டால்
உடலி னார்கிடந் தூர்முனி பண்டமே. 4 

பூக்கைக் கொண்டரன் பொன்னடி போற்றிலார்
நாக்கைக் கொண்டரன் நாமம் நவில்கிலார்
ஆக்கைக் கேயிரை தேடி அலமந்து
காக்கைக் கேயிரை யாகிக் கழிவரே. 5 

குறிக ளுமடை யாளமுங் கோயிலும்
நெறிக ளுமவர் நின்றதோர் நேர்மையும்
அறிய ஆயிரம் ஆரணம் ஓதிலும்
பொறியி லீர்மன மென்கொல் புகாததே. 6 

வாழ்த்த வாயும் நினைக்க மடநெஞ்சும்
தாழ்த்தச் சென்னியுந் தந்த தலைவனைச்
சூழ்த்த மாமலர் தூவித் துதியாதே
வீழ்த்த வாவினை யேன்நெடுங் காலமே. 7 

எழுது பாவைநல் லார்திறம் விட்டுநான்
தொழுது போற்றிநின் றேனையுஞ் சூழ்ந்துகொண்
டுழுத சால்வழி யேயுழு வான்பொருட்
டிழுதை நெஞ்சமி தென்படு கின்றதே. 8 

நெக்கு நெக்கு நினைபவர் நெஞ்சுளே
புக்கு நிற்கும்பொன் னார்சடைப் புண்ணியன்
பொக்க மிக்கவர் பூவுநீ ருங்கண்டு
நக்கு நிற்ப ரவர்தம்மை நாணியே. 9 

விறகிற் றீயினன் பாலிற் படுநெய்போல்
மறைய நின்றுளன் மாமணிச் சோதியான்
உறவு கோல்நட் டுணர்வு கயிற்றினான்
முறுக வாங்கிக் கடையமுன் னிற்குமே. 10 
 
திருச்சிற்றம்பலம்

thiruchiRRampalam

mAsil vINaiyum mAlai mathiyamum
vIsu thenRalum vIngkiLa vEnilum
mUsu vaNtaRai poykAiyum pOnRathE
Isan eNththai iNaiyati NIzhalE. 1 

Namachsi vAyavE njAnamung kalviyum
Namachsi vAyavE NAnaRi vichsaiyum
Namachsi vAyavE NANavin REththumE
Namachsi vAyavE NanneRi kAttumE. 2 

ALA kArALA nArai ataiNththuyyAr
mILA vAtseythu meymmaiyuL NiRkilAr
thOLA thasurai yOthozhum parsevi
vALA mAyNththumaN NAkik kazhivarE. 3 

Natalai vAzhvukoN tenseythir NANilIr
sutalai sErvathu soRpira mANamE
katalin Nanjsamu thuNtavar kAivittAl
utali nArkitaNth thUrmuni paNtamE. 4 

pUkkAik koNtaran ponnati pORRilAr
NAkkAik koNtaran NAmam NavilkilAr
AkkAik kEyirai thEti alamaNththu
kAkkAik kEyirai yAkik kazhivarE. 5 

kuRika Lumatai yALamung kOyilum
NeRika Lumavar NinRathOr NErmaiyum
aRiya Ayiram AraNam Othilum
poRiyi lIrmana menkol pukAthathE. 6 

vAzhththa vAyum Ninaikka mataNenjsum
thAzhththach senniyuNth thaNththa thalaivanaich
sUzhththa mAmalar thUvith thuthiyAthE
vIzhththa vAvinai yEnNetung kAlamE. 7 

ezhuthu pAvaiNal lArthiRam vittuNAn
thozhuthu pORRiNin REnaiyunj sUzhNththukoN
tuzhutha sAlvazhi yEyuzhu vAnporut
tizhuthai Nenjsami thenpatu kinRathE. 8 

Nekku Nekku Ninaipavar NenjsuLE
pukku NiRkumpon nArsataip puNNiyan
pokka mikkavar pUvuNI rungkaNtu
Nakku NiRpa ravarthammai NANiyE. 9 

viRakiR RIyinan pAliR patuNeypOl
maRaiya NinRuLan mAmaNich sOthiyAn
uRavu kOlNat tuNarvu kayiRRinAn
muRuka vAngkik kataiyamun niRkumE. 10 
 
thiruchiRRampalam
   
திரு சம்பந்தம் குருக்கள் குரலில்:

Back to வழிபாட்டுப் பாடல்கள்