சிவமயம்

முத்தான முத்துக் குமரா

muththAna muththuk kumarA

முத்தான முத்துக் குமரா
முருகையா வா வா
சித்தாடும் செல்வக்குமரா
சிந்தை மகிழ வா வா

வள்ளி மணாளா வடிவேலழகா
வேலைய்யா வா வா
கந்தா கடம்பா கதிர் வடிவேலா
கந்தையா வா வா

நீ ஆடும் அழகைக் கண்டு
வேலாடி வருகுதைய்யா
வேலாடும் அழகைக் கண்டு
மயிலாடி வருகுதய்யா

மயிலாடும் அழகைக் கண்டு
மனமாடி வருகுதையா
மனமாடும் அழகைக் கண்டு
மக்கள் கூட்டம் பெருகுதையா

பன்னீரால் குளிக்க வைத்து
பட்டாடை உடுக்க வைத்து
சந்தனத்தால் சாந்தெடுத்து
அங்கமெல்லாம் பூசி வைத்து

நீற் பூசி திலகம் வைத்து
நெஞ்சத்தில் உன்னை வைத்து
அன்று பூத்த மலராள் உன்னை
அர்ச்சிப்பேன் வருவாயப்பா

muththAna muththuk kumarA
murukAiyA vA vA
siththAtum selvakkumarA
siNththai makizha vA vA

vaLLi maNALA vativElazhakA
vElaiyyA vA vA
kaNththA katampA kathir vativElA
kaNththaiyA vA vA

NI Atum azhakAik kaNtu
vElAti varukuthaiyyA
vElAtum azhakAik kaNtu
mayilAti varukuthayyA

mayilAtum azhakAik kaNtu
manamAti varukuthaiyA
manamAtum azhakAik kaNtu
makkaL kUttam perukuthaiyA

pannIrAl kuLikka vaiththu
pattAtai utukka vaiththu
saNththanaththAl sANththetuththu
angkamellAm pUsi vaiththu

NIR pUsi thilakam vaiththu
Nenjsaththil unnai vaiththu
anRu pUththa malarAL unnai
archsippEn varuvAyappA
     
திருமதி பெங்களூர் ரமணி அம்மாள் குரலில்:

Back to வழிபாட்டுப் பாடல்கள்