சிவமயம்

முத்தைத்தரு பத்தித் திருநகை

(அருணகிரிநாதர்)

muththaiththaru paththith thiruNakAi

(aruNakiriNAthar)
தத்தத்தன தத்தத் தனதன
   தத்தத்தன தத்தத் தனதன
     தத்தத்தன தத்தத் தனதன ...... தனதான

......... பாடல் .........

முத்தைத்தரு பத்தித் திருநகை
   அத்திக்கிறை சத்திச் சரவண
     முத்திக்கொரு வித்துக் குருபர ...... எனவோதும்

முக்கட்பர மற்குச் சுருதியின்
   முற்பட்டது கற்பித் திருவரும்
     முப்பத்துமு வர்க்கத் தமரரும் ...... அடிபேணப்

பத்துத்தலை தத்தக் கணைதொடு
   ஒற்றைக்கிரி மத்தைப் பொருதொரு
     பட்டப்பகல் வட்டத் திகிரியில் ...... இரவாகப்

பத்தற்கிர தத்தைக் கடவிய
   பச்சைப்புயல் மெச்சத் தகுபொருள்
     பட்சத்தொடு ரட்சித் தருள்வதும் ...... ஒருநாளே

தித்தித்தெய ஒத்தப் பரிபுர
   நிர்த்தப்பதம் வைத்துப் பயிரவி
     திக்கொட்கந டிக்கக் கழுகொடு ...... கழுதாடத்

திக்குப்பரி அட்டப் பயிரவர்
   தொக்குத்தொகு தொக்குத் தொகுதொகு
     சித்ரப்பவு ரிக்குத் த்ரிகடக ...... எனவோதக்

கொத்துப்பறை கொட்டக் களமிசை
   குக்குக்குகு குக்குக் குகுகுகு
     குத்திப்புதை புக்குப் பிடியென ...... முதுகூகை

கொட்புற்றெழ நட்பற் றவுணரை
   வெட்டிப்பலி யிட்டுக் குலகிரி
     குத்துப்பட ஒத்துப் பொரவல ...... பெருமாளே.
     
thaththaththana thaththath thanathana
   thaththaththana thaththath thanathana
     thaththaththana thaththath thanathana ...... thanathAna

......... pAtal .........

muththaiththaru paththith thiruNakAi
   aththikkiRai saththich saravaNa
     muththikkoru viththuk kurupara ...... enavOthum

mukkatpara maRkuch suruthiyin
   muRpattathu kaRpith thiruvarum
     muppaththumu varkkath thamararum ...... atipENap

paththuththalai thaththak kaNaithotu
   oRRaikkiri maththaip poruthoru
     pattappakal vattath thikiriyil ...... iravAkap

paththaRkira thaththaik kataviya
   pachsaippuyal mechsath thakuporuL
     patsaththotu ratsith tharuLvathum ...... oruNALE

thiththiththeya oththap paripura
   Nirththappatham vaiththup payiravi
     thikkotkaNa tikkak kazhukotu ...... kazhuthAtath

thikkuppari attap payiravar
   thokkuththoku thokkuth thokuthoku
     sithrappavu rikkuth thrikataka ...... enavOthak

koththuppaRai kottak kaLamisai
   kukkukkuku kukkuk kukukuku
     kuththipputhai pukkup pitiyena ...... muthukUkAi

kotpuRRezha NatpaR RavuNarai
   vettippali yittuk kulakiri
     kuththuppata oththup poravala ...... perumALE.
        
திரு சம்பந்தம் குருக்கள் குரலில்:

Back to வழிபாட்டுப் பாடல்கள்