சிவமயம்

ஓம் கணேச

Om kaNEsa

ஓம் கணேச ஓம் கணேச
ஓம் கணேச பாஹிமாம் 
ஓம் கணேச ஓம் கணேச
ஓம் கணேச ரக்ஷமாம் 

ஜெய கணேச ஜெய கணேச
ஜெய கணேச பாஹிமாம்
ஜெய கணேச ஜெய கணேச
ஜெய கணேச ரக்ஷமாம்

ஶ்ரீ கணேச ஶ்ரீ கணேச
ஶ்ரீ கணேச பாஹிமாம் 
ஶ்ரீ கணேச ஶ்ரீ கணேச
ஶ்ரீ கணேச ரக்ஷமாம் 

ஜெய கணேச பாஹிமாம்
ஶ்ரீ கணேச ரக்ஷமாம்
ஶ்ரீ கணேச ரக்ஷமாம்
ஜெய கணேச பாஹிமாம்

Om kaNEsa Om kaNEsa
Om kaNEsa pAhimAm 
Om kaNEsa Om kaNEsa
Om kaNEsa rakshamAm 

jeya kaNEsa jeya kaNEsa
jeya kaNEsa pAhimAm
jeya kaNEsa jeya kaNEsa
jeya kaNEsa rakshamAm

srI kaNEsa srI kaNEsa
srI kaNEsa pAhimAm 
srI kaNEsa srI kaNEsa
srI kaNEsa rakshamAm 

jeya kaNEsa pAhimAm
srI kaNEsa rakshamAm
srI kaNEsa rakshamAm
jeya kaNEsa pAhimAm
     
Back to வழிபாட்டுப் பாடல்கள்