சிவமயம்

திருப்புகழ் - சூலம் என ஓடு சர்ப்ப

(அருணகிரிநாதர்)

thiruppukazh - sUlam ena Otu sarppa

(aruNakiriNAthar)
தானதன தான தத்த தானதன தான தத்த
   தானதன தான தத்த ...... தனதான

......... பாடல் .........

சூலமென வோடு சர்ப்ப வாயுவைவி டாத டக்கி
   தூயவொளி காண முத்தி ...... விதமாகச்

சூழுமிருள் பாவ கத்தை வீழ அழ லூடெ ரித்து
   சோதிமணி பீட மிட்ட ...... மடமேவி

மேலைவெளி யாயி ரத்து நாலிருப ராப ரத்தின்
   மேவியரு ணாச லத்தி ...... னுடன்மூழ்கி

வேலுமயில் வாக னப்ர காசமதி லேத ரித்து
   வீடுமது வேசி றக்க ...... அருள்தாராய்

ஓலசுர ராழி யெட்டு வாளகிரி மாய வெற்பு
   மூடுருவ வேல்தொ டுத்த ...... மயில்வீரா

ஓதுகுற மான்வ னத்தில் மேவியவள் கால்பி டித்து
   ளோமெனுப தேச வித்தொ ...... டணைவோனே

காலனொடு மேதி மட்க வூழிபுவி மேல்கி டத்து
   காலனிட மேவு சத்தி ...... யருள்பாலா

காலமுதல் வாழ்பு விக்க தாரநகர் கோபு ரத்துள்
   கானமயில் மேல்த ரித்த ...... பெருமாளே.

.. _/\_ .-. திருச்சிற்றம்பலம் .-. _/\_ ...
thAnathana thAna thaththa thAnathana thAna thaththa
   thAnathana thAna thaththa ...... thanathAna

......... pAtal .........

sUlamena vOtu sarppa vAyuvaivi tAtha takki
   thUyavoLi kANa muththi ...... vithamAkach

sUzhumiruL pAva kaththai vIzha azha lUte riththu
   sOthimaNi pIta mitta ...... matamEvi

mElaiveLi yAyi raththu NAlirupa rApa raththin
   mEviyaru NAsa laththi ...... nutanmUzhki

vElumayil vAka napra kAsamathi lEtha riththu
   vItumathu vEsi Rakka ...... aruLthArAy

Olasura rAzhi yettu vALakiri mAya veRpu
   mUturuva vEltho tuththa ...... mayilvIrA

OthukuRa mAnva naththil mEviyavaL kAlpi tiththu
   LOmenupa thEsa viththo ...... taNaivOnE

kAlanotu mEthi matka vUzhipuvi mElki taththu
   kAlanita mEvu saththi ...... yaruLpAlA

kAlamuthal vAzhpu vikka thAraNakar kOpu raththuL
   kAnamayil mEltha riththa ...... perumALE.
   
.. _/\_ .-. thiruchsiRRampalam .-. _/\_ ...

திரு சம்பந்தம் குருக்கள் குரலில்:

Back to வழிபாட்டுப் பாடல்கள்