சிவமயம்

திருத்தொண்டத்தொகை

(சுந்தரர்)

thiruththoNtaththokAi

(Sundarar)

பண் - கொல்லிக்கௌவாணம்

திருச்சிற்றம்பலம்

393	தில்லைவாழ் அந்தணர்தம் அடியார்க்கும் அடியேன்
திருநீல கண்டத்துக் குயவனார்க் கடியேன்
இல்லையே என்னாத இயற்பகைக்கும் அடியேன்
இளையான்றன் குடிமாறன் அடியார்க்கும் அடியேன்
வெல்லுமா மிகவல்ல மெய்ப்பொருளுக் கடியேன்
விரிபொழில்சூழ் குன்றையார் விறன்மிண்டர்க் கடியேன்
அல்லிமென் முல்லையந்தார் அமர்நீதிக் கடியேன்
ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.
7.39.1

394	இலைமலிந்த வேல்நம்பி எறிபத்தர்க் கடியேன்
ஏனாதி நாதன்றன் அடியார்க்கும் அடியேன்
கலைமலிந்த சீர்நம்பி கண்ணப்பர்க் கடியேன்
கடவூரிற் கலயன்றன் அடியார்க்கும் அடியேன்
மலைமலிந்த தோள்வள்ளல் மானக்கஞ் சாறன்
எஞ்சாத வாட்டாயன் அடியார்க்கும் அடியேன்
அலைமலிந்த புனல்மங்கை ஆனாயர்க் கடியேன்
ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.
7.39.2

395	*மும்மையால் உலகாண்ட மூர்த்திக்கும் அடியேன்
முருகனுக்கும் உருத்திர பசுபதிக்கும் அடியேன்
செம்மையே திருநாளைப் போவார்க்கும் அடியேன்
திருக்குறிப்புத் தொண்டர்தம் அடியார்க்கும் அடியேன்
மெய்ம்மையே திருமேனி வழிபடா நிற்க
வெகுண்டெழுந்த தாதைதாள் மழுவினால் எறிந்த
அம்மையான் அடிச்சண்டிப் பெருமானுக் கடியேன்
ஆரூரான் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.
7.39.3

396	திருநின்ற செம்மையே செம்மையாக் கொண்ட
திருநாவுக் கரையன்றன் அடியார்க்கும் அடியேன்
பெருநம்பி குலச்சிறைதன் அடியார்க்கும் அடியேன்
பெருமிழலைக் குறும்பர்க்கும் பேயார்க்கும் அடியேன்
ஒருநம்பி அப்பூதி அடியார்க்கும் அடியேன்
ஒலிபுனல்சூழ் சாத்தமங்கை நீலநக்கர்க் கடியேன்
அருநம்பி நமிநந்தி அடியார்க்கும் அடியேன்
ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.
7.39.4

397	வம்பறா வரிவண்டு மணம்நாற மலரும்
மதுமலர்நற் கொன்றையான் அடியலாற் பேணா
எம்பிரான் சம்பந்தன் அடியார்க்கும் அடியேன்
ஏயர்கோன் கலிக்காமன் அடியார்க்கும் அடியேன்
நம்பிரான் திருமூலன் அடியார்க்கும் அடியேன்
*நாட்டமிகு தண்டிக்கும் மூர்க்கர்க்கும் அடியேன்
#அம்பரான் சோமாசி மாறனுக்கும் அடியேன்
ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.
7.39.5

398	வார்கொண்ட வனமுலையாள் உமைபங்கன் கழலே
மறவாது கல்லெறிந்த சாக்கியர்க்கும் அடியேன்
சீர்கொண்ட புகழ்வள்ளல் சிறப்புலிக்கும் அடியேன்
செங்காட்டங் குடிமேய சிறுத்தொண்டர்க் கடியேன்
கார்கொண்ட கொடைக்*கழறிற் றறிவார்க்கும் அடியேன்
கடற்காழிக் கணநாதன் அடியார்க்கும் அடியேன்
ஆர்கொண்ட வேற்கூற்றன் களந்தைக்கோன் அடியேன்
ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.
7.39.6

399	பொய்யடிமை யில்லாத புலவர்க்கும் அடியேன்
பொழிற்கருவூர்த் துஞ்சிய புகழ்ச்சோழர்க் கடியேன்
மெய்யடியான் நரசிங்க முனையரையர்க் கடியேன்
விரிதிரைசூழ் கடல்நாகை அதிபத்தர்க் கடியேன்
கைதடிந்த வரிசிலையான் கலிக்கம்பன் கலியன்
கழற்*சத்தி வரிஞ்சையர்கோன் அடியார்க்கும் அடியேன்
ஐயடிகள் காடவர்கோன் அடியார்க்கும் அடியேன்
ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.
7.39.7

400	கறைக்கண்டன் கழலடியே காப்புக்கொண் டிருந்த
கணம்புல்ல நம்பிக்குங் காரிக்கும் அடியேன்
நிறைக்கொண்ட சிந்தையான் நெல்வேலி வென்ற
நின்றசீர் நெடுமாறன் அடியார்க்கும் அடியேன்
துறைக்கொண்ட செம்பவளம் இருளகற்றுஞ் சோதித்
தொன்மயிலை வாயிலான் அடியார்க்கும் அடியேன்
அறைக்கொண்ட வேல்நம்பி முனையடுவார்க் கடியேன்
ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.
7.39.8

401	கடல்சூழ்ந்த உலகெலாங் காக்கின்ற பெருமான்
காடவர்கோன் கழற்சிங்கன் அடியார்க்கும் அடியேன்
மடல்சூழ்ந்த தார்நம்பி இடங்கழிக்குந் தஞ்சை
மன்னவனாம் செருத்துணைதன் அடியார்க்கும் அடியேன்
புடைசூழ்ந்த புலியதள்மேல் அரவாட ஆடி
பொன்னடிக்கே மனம்வைத்த புகழ்த்துணைக்கும் அடியேன்
அடல்சூழ்ந்த வேல்நம்பி கோட்புலிக்கும் அடியேன்
ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.
7.39.9

402	பத்தராய்ப் பணிவார்கள் எல்லார்க்கும் அடியேன்
பரமனையே பாடுவார் அடியார்க்கும் அடியேன்
சித்தத்தைச் சிவன்பாலே வைத்தார்க்கும் அடியேன்
திருவாரூர்ப் பிறந்தார்கள் எல்லார்க்கும் அடியேன்
*முப்போதுந் திருமேனி தீண்டுவார்க் கடியேன்
முழுநீறு பூசிய முனிவர்க்கும் அடியேன்
அப்பாலும் அடிச்சார்ந்த அடியார்க்கும் அடியேன்
ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.
7.39.10

403	மன்னியசீர் மறைநாவன் நின்றவூர்ப் பூசல்
வரிவளையாள் மானிக்கும் நேசனுக்கும் அடியேன்
தென்னவனாய் உலகாண்ட செங்கணார்க் கடியேன்
திருநீல கண்டத்துப் பாணனார்க் கடியேன்
என்னவனாம் அரனடியே அடைந்திட்ட சடையன்
இசைஞானி காதலன் திருநாவ லூர்க்கோன்
அன்னவனாம் ஆரூரன் அடிமைகேட் டுவப்பார்
ஆரூரில் அம்மானுக் கன்ப ராவாரே.
7.39.11

-----

இது சுந்தரமூர்த்திசுவாமிகள் திருவாரூர்ப் பரவை நாச்சியார்
திருமாளிகையிலிருந்து வீதிவிடங்கப் பெருமானைத்
தரிசுக்கும்பொருட்டு ஆலயத்துக்குள் எழுந்தருழும்போது
தேவாசரியமண்டபத்தில் வீற்றிருக்குஞ் சிவனடியார்களை
உள்ளத்தால் வணங்கி "இவர்களுக்குநானடியே"னாகும்படி
பரமசிவம் எதிரில் தரிசனங்கொடுத்தருளித் "தில்லைவாழ்
பரமசிவம் எந்நாள் கிருபைசெய்யுமென்று செல்லுகையில்
அந்தணர்தம் அடியார்க்கும் அடியேன்" என்று முதலடி
எடுத்துக்கொடுக்கப் பாடித் துதிசெய்த பதிகம்.

.. _/\_ .-. திருச்சிற்றம்பலம் .-. _/\_ ...

paN - kollikkauvANam

thiruchsiRRampalam

393	thillaivAzh aNththaNartham atiyArkkum atiyEn
thiruNIla kaNtaththuk kuyavanArk katiyEn
illaiyE ennAtha iyaRpakAikkum atiyEn
iLaiyAnRan kutimARan atiyArkkum atiyEn
vellumA mikavalla meypporuLuk katiyEn
viripozhilsUzh kunRaiyAr viRanmiNtark katiyEn
allimen mullaiyaNththAr amarNIthik katiyEn
ArUran ArUril ammAnuk kALE.
7.39.1

394	ilaimaliNththa vElNampi eRipaththark katiyEn
EnAthi NAthanRan atiyArkkum atiyEn
kalaimaliNththa sIrNampi kaNNappark katiyEn
katavUriR kalayanRan atiyArkkum atiyEn
malaimaliNththa thOLvaLLal mAnakkanj sARan
enjsAtha vAttAyan atiyArkkum atiyEn
alaimaliNththa punalmangkAi AnAyark katiyEn
ArUran ArUril ammAnuk kALE.
7.39.2

395	*mummaiyAl ulakANta mUrththikkum atiyEn
murukanukkum uruththira pasupathikkum atiyEn
semmaiyE thiruNALaip pOvArkkum atiyEn
thirukkuRipputh thoNtartham atiyArkkum atiyEn
meymmaiyE thirumEni vazhipatA NiRka
vekuNtezhuNththa thAthaithAL mazhuvinAl eRiNththa
ammaiyAn atichsaNtip perumAnuk katiyEn
ArUrAn ArUril ammAnuk kALE.
7.39.3

396	thiruNinRa semmaiyE semmaiyAk koNta
thiruNAvuk karaiyanRan atiyArkkum atiyEn
peruNampi kulachsiRaithan atiyArkkum atiyEn
perumizhalaik kuRumparkkum pEyArkkum atiyEn
oruNampi appUthi atiyArkkum atiyEn
olipunalsUzh sAththamangkAi NIlaNakkark katiyEn
aruNampi NamiNaNththi atiyArkkum atiyEn
ArUran ArUril ammAnuk kALE.
7.39.4

397	vampaRA varivaNtu maNamNARa malarum
mathumalarNaR konRaiyAn atiyalAR pENA
empirAn sampaNththan atiyArkkum atiyEn
EyarkOn kalikkAman atiyArkkum atiyEn
NampirAn thirumUlan atiyArkkum atiyEn
*NAttamiku thaNtikkum mUrkkarkkum atiyEn
#amparAn sOmAsi mARanukkum atiyEn
ArUran ArUril ammAnuk kALE.
7.39.5

398	vArkoNta vanamulaiyAL umaipangkan kazhalE
maRavAthu kalleRiNththa sAkkiyarkkum atiyEn
sIrkoNta pukazhvaLLal siRappulikkum atiyEn
sengkAttang kutimEya siRuththoNtark katiyEn
kArkoNta kotaik*kazhaRiR RaRivArkkum atiyEn
kataRkAzhik kaNaNAthan atiyArkkum atiyEn
ArkoNta vERkURRan kaLaNththaikkOn atiyEn
ArUran ArUril ammAnuk kALE.
7.39.6

399	poyyatimai yillAtha pulavarkkum atiyEn
pozhiRkaruvUrth thunjsiya pukazhchsOzhark katiyEn
meyyatiyAn Narasingka munaiyaraiyark katiyEn
virithiraisUzh katalNAkAi athipaththark katiyEn
kAithatiNththa varisilaiyAn kalikkampan kaliyan
kazhaR*saththi varinjsaiyarkOn atiyArkkum atiyEn
aiyatikaL kAtavarkOn atiyArkkum atiyEn
ArUran ArUril ammAnuk kALE.
7.39.7

400	kaRaikkaNtan kazhalatiyE kAppukkoN tiruNththa
kaNampulla Nampikkung kArikkum atiyEn
NiRaikkoNta siNththaiyAn NelvEli venRa
NinRasIr NetumARan atiyArkkum atiyEn
thuRaikkoNta sempavaLam iruLakaRRunj sOthith
thonmayilai vAyilAn atiyArkkum atiyEn
aRaikkoNta vElNampi munaiyatuvArk katiyEn
ArUran ArUril ammAnuk kALE.
7.39.8

401	katalsUzhNththa ulakelAng kAkkinRa perumAn
kAtavarkOn kazhaRsingkan atiyArkkum atiyEn
matalsUzhNththa thArNampi itangkazhikkuNth thanjsai
mannavanAm seruththuNaithan atiyArkkum atiyEn
putaisUzhNththa puliyathaLmEl aravAta Ati
ponnatikkE manamvaiththa pukazhththuNaikkum atiyEn
atalsUzhNththa vElNampi kOtpulikkum atiyEn
ArUran ArUril ammAnuk kALE.
7.39.9

402	paththarAyp paNivArkaL ellArkkum atiyEn
paramanaiyE pAtuvAr atiyArkkum atiyEn
siththaththaich sivanpAlE vaiththArkkum atiyEn
thiruvArUrp piRaNththArkaL ellArkkum atiyEn
*muppOthuNth thirumEni thINtuvArk katiyEn
muzhuNIRu pUsiya munivarkkum atiyEn
appAlum atichsArNththa atiyArkkum atiyEn
ArUran ArUril ammAnuk kALE.
7.39.10

403	manniyasIr maRaiNAvan NinRavUrp pUsal
varivaLaiyAL mAnikkum NEsanukkum atiyEn
thennavanAy ulakANta sengkaNArk katiyEn
thiruNIla kaNtaththup pANanArk katiyEn
ennavanAm aranatiyE ataiNththitta sataiyan
isainjAni kAthalan thiruNAva lUrkkOn
annavanAm ArUran atimaikEt tuvappAr
ArUril ammAnuk kanpa rAvArE.
7.39.11

-----

ithu suNththaramUrththisuvAmikaL thiruvArUrp paravai NAchsiyAr
thirumALikAiyiliruNththu vIthivitangkap perumAnaith
tharisukkumporuttu AlayaththukkuL ezhuNththaruzhumpOthu
thEvAsariyamaNtapaththil vIRRirukkunj sivanatiyArkaLai
uLLaththAl vaNangki "ivarkaLukkuNAnatiyE"nAkumpati
paramasivam ethiril tharisanangkotuththaruLith "thillaivAzh
paramasivam eNthNAL kirupaiseyyumenRu sellukAiyil
aNththaNartham atiyArkkum atiyEn" enRu muthalati
etuththukkotukkap pAtith thuthiseytha pathikam.
     
.. _/\_ .-. thiruchsiRRampalam .-. _/\_ ...Back to வழிபாட்டுப் பாடல்கள்