ஓவியம் - நீர்வண்ணம் | பறவைகள்

Shan
Img. 9 / 28 - Black-capped Kingfisher

Photo to Painting - 🅆🄰🅃🄴🅁🄲🄾🄻🄾🅁

'கண்டு கொண்டேன் என் இறையை' என்பது போன்ற பார்வை. இதன் பெயரைத் தமிழில் எப்படிச் சொல்லலாம்- கருந்தொப்பி மீன்கொத்தி? கருப்பு போர்த்திய மீன்கொத்தி??

பின்புலம் இன்னும் சிறப்பாகச் செய்திருக்கலாம். மற்றபடி பறவையை அதன் feel குறையாமல் ஓவியமாக்கியதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி.

—-

நன்றி!!!
சண்முகா, கரு.
31-Jan-2024

Ref
Reference image
Click above Prev / Next or use your keyboard Left / Right arrows