திருமந்திரம் | Thirumanthiram

நண்ணும் பிறதார நீத்தார் அவித்தார்
மண்ணிய நைவேத் தியம்அனு சந்தான
நண்ணிய பஞ்சாங்கம் நண்ணும் செபமென்னும்
மன்னும் மனம்பவ னத்தோடு வைகுமே. 5

திருமந்திரம் > நான்காம் தந்திரம் > 3. அருச்சனை > பாடல்: 1007

Even when other men's wives approach them,
They touch them not,
They have mastered passions all,
Their mind is preoccupied perpetually
With offer of oblation diverse,
They worship prostrating low,
Constant chanting Mantra
Thus in the Mansion of Mind they abide.

பிறருக்கு உரியராய மனைவியரை விரும்புதலை விட்டவர்களும், புலனடக்கம் உள்ளவர்களும் ஆகிய அவர்களது நிவேதனம், தோத்திரம், வணக்கம், செபம், ஓமம் என்னும் இவையே வழிபாட்டிற்கு உரியனவாம். அவ்விடத்தில் காற்றும் தூய்மை யுள்ளதாய் இருக்கும்.
  தேடுக

This page reloads every 3 minutes with new random verse.

  Next Random   முழுதும்   முன்   முகப்பு  Copy URL


Fri, 17-May-2024 11:59:06 PM