இருபாஃ இருபது | Irubaa Irubathu

தருமா தருமத் தலைநின்று ஆழ்வேனைக் 
கருமா கடல்விடம் உண் கண்டப் -- பெருமான் 
திருவெண்ணெய் நல்லூர்ச் சுவேத வனத்தான் 
உரு என்ன வந்து எடுத்தான் உற்று

இருபாஃ இருபது > பாடல்: 19

  தேடுக

This page reloads every 3 minutes with new random verse.

  Next Random   முழுதும்   முன்   முகப்பு  Copy URL


Sat, 18-May-2024 12:59:30 AM