திருக்குறள் | Thirukkural

நெருப்பினுள் துஞ்சலும் ஆகும் நிரப்பினுள்
யாதொன்றும் கண்பாடு அரிது.

திருக்குறள் > 2. பொருட்பால் > 2.4 ஒழிபியல் > 2.4.10 நல்குரவு > பாடல்: 1049

Amid the flames sleep may men's eyelids close,
In poverty the eye knows no repose.

  தேடுக

This page reloads every 3 minutes with new random verse.

  Next Random   முழுதும்   முன்   முகப்பு  Copy URL


Sat, 18-May-2024 01:28:54 AM