திருக்குறள் | Thirukkural

பற்றற்ற கண்ணும் பழைமைபா ராட்டுதல்
சுற்றத்தார் கண்ணே உள.

திருக்குறள் > 2. பொருட்பால் > 2.1 அரசியல் > 2.1.15 சுற்றந்தழால் > பாடல்: 521

When wealth is fled, old kindness still to show,
Is kindly grace that only kinsmen know.

  தேடுக

This page reloads every 3 minutes with new random verse.

  Next Random   முழுதும்   முன்   முகப்பு  Copy URL


Sun, 14-Apr-2024 04:57:57 PM