தனிப்பாடல் திரட்டு | Thanippaadal Thirattu

எழுதி, சரி பார்த்து, கற்று, கண்டு, அதன் படி நிற்றல்

எழுதரிது முன்னம் எழுதிய பின்னத்தைப்
பழுதற வாசிப்பரிது பண்பா- முழுதுமதைக்
கற்பரிது நற்பயனைக் காண்பரிது கண்டக்கால்
நிற்பரிது தானந் நிலை.
தனிப்பாடல் திரட்டு > கற்றல் > பாடல்: 1

  தேடுக

This page reloads every 3 minutes with new random verse.

  Next Random   முழுதும்   முகப்பு  Copy URL


Fri, 17-May-2024 11:53:34 PM