சோமேசர் முதுமொழி வெண்பா | Somesar Muthumozhi Venpaa

51. தெரிந்து தௌிதல்

தோரருமா னந்தனைமுன் றேறிப் பழிபூண்டான்
சூரியபன் மாவென்பான் சோமேசா - தாரணிமேல்
தேரான் பிறனைத் தௌிந்தான் வழிமுறை
தீரா விடும்பை தரும்.

சோமேசர் முதுமொழி வெண்பா > தெரிந்து தௌிதல் > பாடல்: 51

  தேடுக

This page reloads every 3 minutes with new random verse.

  Next Random   முழுதும்   முன்   முகப்பு  Copy URL


Sat, 18-May-2024 01:15:41 AM