தொல்காப்பியம் | Tholkaapiyam

உம்மை எஞ்சிய இரு பெயர்த் தொகைமொழி
மெய்ம்மையாக அகரம் மிகுமே.

தொல்காப்பியம் - முதல் பாகம் - எழுத்ததிகாரம் > 7. உயிர்மயங்கியல் > > > பாடல்: 221

  தேடுக

This page reloads every 3 minutes with new random verse.

  Next Random   முழுதும்   முன்   முகப்பு  Copy URL


Sat, 18-May-2024 12:47:32 AM