திருக்குறள் | Thirukkural | full

திருக்குறள் | Thirukkural | full
பாடல் எண் பாடல் Verse
0
1 அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகு.

திருக்குறள் > 1. அறத்துப்பால் > 1.1 கடவுள் வாழ்த்து > 1.1.1 கடவுள் வாழ்த்து  > பாடல்: 1

A, as its first of letters, every speech maintains;
The "Primal Deity" is first through all the world's domains.

2 கற்றதனால் ஆய பயனென்கொல் வாலறிவன்
நற்றாள் தொழாஅர் எனின்.

திருக்குறள் > 1. அறத்துப்பால் > 1.1 கடவுள் வாழ்த்து > 1.1.1 கடவுள் வாழ்த்து  > பாடல்: 2

No fruit have men of all their studied lore,
Save they the 'Purely Wise One's' feet adore.

3 மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார்
நிலமிசை நீடுவாழ் வார்.

திருக்குறள் > 1. அறத்துப்பால் > 1.1 கடவுள் வாழ்த்து > 1.1.1 கடவுள் வாழ்த்து  > பாடல்: 3

His feet, 'Who o'er the full-blown flower hath past,' who gain
In bliss long time shall dwell above this earthly plain.

4 வேண்டுதல் வேண்டாமை இலானடி சேர்ந்தார்க்கு
யாண்டும் இடும்பை இல.

திருக்குறள் > 1. அறத்துப்பால் > 1.1 கடவுள் வாழ்த்து > 1.1.1 கடவுள் வாழ்த்து  > பாடல்: 4

His foot, 'Whom want affects not, irks not grief,' who gain
Shall not, through every time, of any woes complain.

5 இருள்சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன்
பொருள்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு.

திருக்குறள் > 1. அறத்துப்பால் > 1.1 கடவுள் வாழ்த்து > 1.1.1 கடவுள் வாழ்த்து  > பாடல்: 5

The men, who on the 'King's' true praised delight to dwell,
Affects not them the fruit of deeds done ill or well.

6 பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க
நெறிநின்றார் நீடுவாழ் வார்.

திருக்குறள் > 1. அறத்துப்பால் > 1.1 கடவுள் வாழ்த்து > 1.1.1 கடவுள் வாழ்த்து  > பாடல்: 6

Long live they blest, who 've stood in path from falsehood freed;
His, 'Who quenched lusts that from the sense-gates five proceed'.

7 தனக்குவமை இல்லாதான் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால்
மனக்கவலை மாற்றல் அரிது.

திருக்குறள் > 1. அறத்துப்பால் > 1.1 கடவுள் வாழ்த்து > 1.1.1 கடவுள் வாழ்த்து  > பாடல்: 7

Unless His foot, 'to Whom none can compare,' men gain,
'Tis hard for mind to find relief from anxious pain.

8 அறவாழி அந்தணன் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால்
பிறவாழி நீந்தல் அரிது.

திருக்குறள் > 1. அறத்துப்பால் > 1.1 கடவுள் வாழ்த்து > 1.1.1 கடவுள் வாழ்த்து  > பாடல்: 8

Unless His feet 'the Sea of Good, the Fair and Bountiful,' men gain,
'Tis hard the further bank of being's changeful sea to attain.

9 கோளில் பொறியின் குணமிலவே எண்குணத்தான்
தாளை வணங்காத் தலை.

திருக்குறள் > 1. அறத்துப்பால் > 1.1 கடவுள் வாழ்த்து > 1.1.1 கடவுள் வாழ்த்து  > பாடல்: 9

Before His foot, 'the Eight-fold Excellence,' with unbent head,
Who stands, like palsied sense, is to all living functions dead.

10 பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார்
இறைவன் அடிசேரா தார்.

திருக்குறள் > 1. அறத்துப்பால் > 1.1 கடவுள் வாழ்த்து > 1.1.1 கடவுள் வாழ்த்து  > பாடல்: 10

They swim the sea of births, the 'Monarch's' foot who gain;
None others reach the shore of being's mighty main.

மொத்த பாடல்கள்: 1330

more to come .....

முன்   முகப்பு