ஆத்திசூடி | Aathichoodi | full

ஆத்திசூடி | Aathichoodi | full
பாடல் எண் பாடல் Verse
0 ஆத்தி சூடி அமர்ந்த தேவனை

ஏத்தி ஏத்தித் தொழுவோம் யாமே.

ஆத்திசூடி > கடவுள் வாழ்த்து > பாடல்: 0

1 அறம் செய விரும்பு

Yearn to do good

ஆத்திசூடி > பாடல்: 1

2 ஆறுவது சினம்

Anger will be cooled off

ஆத்திசூடி > பாடல்: 2

3 இயல்வது கரவேல்

Aid to your capacity

ஆத்திசூடி > பாடல்: 3

4 ஈவது விலக்கேல்

Never stop aiding

ஆத்திசூடி > பாடல்: 4

5 உடையது விளம்பேல்

Never boast your possession

ஆத்திசூடி > பாடல்: 5

6 ஊக்கமது கைவிடேல்

Never give up enthusiasm

ஆத்திசூடி > பாடல்: 6

7 எண் எழுத்து இகழேல்

Don’t critisize language

ஆத்திசூடி > பாடல்: 7

8 ஏற்பது இகழ்ச்சி

Accepting alms is ashamed

ஆத்திசூடி > பாடல்: 8

9 ஐயம் இட்டு உண்

Share with the needy before you eat

ஆத்திசூடி > பாடல்: 9

10 ஒப்புரவு ஒழுகு

Act virtuous

ஆத்திசூடி > பாடல்: 10

11 ஓதுவது ஒழியேல்

Learning never ends

ஆத்திசூடி > பாடல்: 11

12 ஔவியம் பேசேல்

Never gossip

ஆத்திசூடி > பாடல்: 12

13 அஃகம் சுருக்கேல்ஆத்திசூடி > பாடல்: 13

14 கண்டொன்று சொல்லேல்

Don't exaggerate what you saw.

ஆத்திசூடி > உயிர்மெய் வருக்கம் > பாடல்: 14

15 ஙப் போல் வளை

Bend to befriend.

ஆத்திசூடி > உயிர்மெய் வருக்கம் > பாடல்: 15

16 சனி நீராடு

Shower regularly.

ஆத்திசூடி > உயிர்மெய் வருக்கம் > பாடல்: 16

17 ஞயம்பட உரை

Sweeten your speech.

ஆத்திசூடி > உயிர்மெய் வருக்கம் > பாடல்: 17

18 இடம்பட வீடு எடேல்

Judiciously space your home.

ஆத்திசூடி > உயிர்மெய் வருக்கம் > பாடல்: 18

19 இணக்கம் அறிந்து இணங்கு

Befriend the best.

ஆத்திசூடி > உயிர்மெய் வருக்கம் > பாடல்: 19

20 தந்தை தாய்ப் பேண்

Protect your parents.

ஆத்திசூடி > உயிர்மெய் வருக்கம் > பாடல்: 20

21 நன்றி மறவேல்

Don't forget gratitude.

ஆத்திசூடி > உயிர்மெய் வருக்கம் > பாடல்: 21

22 பருவத்தே பயிர் செய்

Husbandry has its season.

ஆத்திசூடி > உயிர்மெய் வருக்கம் > பாடல்: 22

23 மண் பறித்து உண்ணேல்

Don't land-grab.

ஆத்திசூடி > உயிர்மெய் வருக்கம் > பாடல்: 23

24 இயல்பு அலாதன செய்யேல்

Desist demeaning deeds.

ஆத்திசூடி > உயிர்மெய் வருக்கம் > பாடல்: 24

25 அரவம் ஆட்டேல்

Don't play with snakes.

ஆத்திசூடி > உயிர்மெய் வருக்கம் > பாடல்: 25

26 இலவம் பஞ்சில் துயில்

Cotton bed better for comfort.

ஆத்திசூடி > உயிர்மெய் வருக்கம் > பாடல்: 26

27 வஞ்சகம் பேசேல்

Don't wile.

ஆத்திசூடி > உயிர்மெய் வருக்கம் > பாடல்: 27

28 அழகு அலாதன செய்யேல்

Detest the disorderly.

ஆத்திசூடி > உயிர்மெய் வருக்கம் > பாடல்: 28

29 இளமையில் கல்

Learn when young.

ஆத்திசூடி > உயிர்மெய் வருக்கம் > பாடல்: 29

30 அரனை மறவேல்

Cherish charity.

ஆத்திசூடி > உயிர்மெய் வருக்கம் > பாடல்: 30

31 அனந்தல் ஆடேல்

Over sleeping is obnoxious.

ஆத்திசூடி > உயிர்மெய் வருக்கம் > பாடல்: 31

32 கடிவது மற

Constant anger is corrosive.

ஆத்திசூடி > ககர வருக்கம் > பாடல்: 32

33 காப்பது விரதம்

Fasting is good.

ஆத்திசூடி > ககர வருக்கம் > பாடல்: 33

34 கிழமைப்பட வாழ்

Live according to days.

ஆத்திசூடி > ககர வருக்கம் > பாடல்: 34

35 கீழ்மை அகற்று

Come out of Poverty.

ஆத்திசூடி > ககர வருக்கம் > பாடல்: 35

36 குணமது கைவிடேல்

Don't lose character.

ஆத்திசூடி > ககர வருக்கம் > பாடல்: 36

37 கூடிப் பிரியேல்

Don't forsake friends.

ஆத்திசூடி > ககர வருக்கம் > பாடல்: 37

38 கெடுப்பது ஒழி

Abandon animosity.

ஆத்திசூடி > ககர வருக்கம் > பாடல்: 38

39 கேள்வி முயல்

Learn by questioning.

ஆத்திசூடி > ககர வருக்கம் > பாடல்: 39

40 கைவினை கரவேல்

Learn handicraft.

ஆத்திசூடி > ககர வருக்கம் > பாடல்: 40

41 கொள்ளை விரும்பேல்

Don't swindle.

ஆத்திசூடி > ககர வருக்கம் > பாடல்: 41

42 கோதாட்டு ஒழி

Ban all illegal games.

ஆத்திசூடி > ககர வருக்கம் > பாடல்: 42

43 கௌவை அகற்று

Don't vilify.

ஆத்திசூடி > ககர வருக்கம் > பாடல்: 43

44 சக்கர நெறி நில்

Honor your Lands Constitution.

ஆத்திசூடி > சகர வருக்கம் > பாடல்: 44

45 சான்றோர் இனத்து இரு

Associate with the noble.

ஆத்திசூடி > சகர வருக்கம் > பாடல்: 45

46 சித்திரம் பேசேல்

Stop being paradoxical.

ஆத்திசூடி > சகர வருக்கம் > பாடல்: 46

47 சீர்மை மறவேல்

Remember to be righteous.

ஆத்திசூடி > சகர வருக்கம் > பாடல்: 47

48 சுளிக்கச் சொல்லேல்

Don't hurt others feelings.

ஆத்திசூடி > சகர வருக்கம் > பாடல்: 48

49 சூது விரும்பேல்

Don't gamble.

ஆத்திசூடி > சகர வருக்கம் > பாடல்: 49

50 செய்வன திருந்தச் செய்

Action with perfection.

ஆத்திசூடி > சகர வருக்கம் > பாடல்: 50

51 சேரிடம் அறிந்து சேர்

Seek out good friends.

ஆத்திசூடி > சகர வருக்கம் > பாடல்: 51

52 சையெனத் திரியேல்

Avoid being insulted.

ஆத்திசூடி > சகர வருக்கம் > பாடல்: 52

53 சொற் சோர்வு படேல்

Don't show fatigue in conversation.

ஆத்திசூடி > சகர வருக்கம் > பாடல்: 53

54 சோம்பித் திரியேல்

Don't be a lazybones.

ஆத்திசூடி > சகர வருக்கம் > பாடல்: 54

55 தக்கோன் எனத் திரி

Be trustworthy.

ஆத்திசூடி > தகர வருக்கம் > பாடல்: 55

56 தானமது விரும்பு

Be kind to the unfortunate.

ஆத்திசூடி > தகர வருக்கம் > பாடல்: 56

57 திருமாலுக்கு அடிமை செய்

Serve the protector.

ஆத்திசூடி > தகர வருக்கம் > பாடல்: 57

58 தீவினை அகற்று

Don't sin.

ஆத்திசூடி > தகர வருக்கம் > பாடல்: 58

59 துன்பத்திற்கு இடம் கொடேல்

Don't attract suffering.

ஆத்திசூடி > தகர வருக்கம் > பாடல்: 59

60 தூக்கி வினை செய்

Deliberate every action.

ஆத்திசூடி > தகர வருக்கம் > பாடல்: 60

61 தெய்வம் இகழேல்

Don't defame the divine.

ஆத்திசூடி > தகர வருக்கம் > பாடல்: 61

62 தேசத்தோடு ஒட்டி வாழ்

Live in unison with your countrymen.

ஆத்திசூடி > தகர வருக்கம் > பாடல்: 62

63 தையல் சொல் கேளேல்

Don't listen to the designing.

ஆத்திசூடி > தகர வருக்கம் > பாடல்: 63

64 தொன்மை மறவேல்

Don't forget your past glory.

ஆத்திசூடி > தகர வருக்கம் > பாடல்: 64

65 தோற்பன தொடரேல்

Don't compete if sure of defeat.

ஆத்திசூடி > தகர வருக்கம் > பாடல்: 65

66 நன்மை கடைப்பிடி

Adhere to the beneficial.

ஆத்திசூடி > நகர வருக்கம் > பாடல்: 66

67 நாடு ஒப்பன செய்

Do nationally agreeable.

ஆத்திசூடி > நகர வருக்கம் > பாடல்: 67

68 நிலையில் பிரியேல்

Don't depart from good standing.

ஆத்திசூடி > நகர வருக்கம் > பாடல்: 68

69 நீர் விளையாடேல்

Don't jump into a watery grave.

ஆத்திசூடி > நகர வருக்கம் > பாடல்: 69

70 நுண்மை நுகரேல்

Don't over snack.

ஆத்திசூடி > நகர வருக்கம் > பாடல்: 70

71 நூல் பல கல்

Read lot of books.

ஆத்திசூடி > நகர வருக்கம் > பாடல்: 71

72 நெற்பயிர் விளைவு செய்

Do agriculture.

ஆத்திசூடி > நகர வருக்கம் > பாடல்: 72

73 நேர்பட ஒழுகு

Exhibit good manners always.

ஆத்திசூடி > நகர வருக்கம் > பாடல்: 73

74 நைவினை நணுகேல்

Don't involve in destruction.

ஆத்திசூடி > நகர வருக்கம் > பாடல்: 74

75 நொய்ய உரையேல்

Don't dabble in sleaze.

ஆத்திசூடி > நகர வருக்கம் > பாடல்: 75

76 நோய்க்கு இடம் கொடேல்

Avoid unhealthy lifestyle.

ஆத்திசூடி > நகர வருக்கம் > பாடல்: 76

77 பழிப்பன பகரேல்

Speak no vulgarity.

ஆத்திசூடி > பகர வருக்கம் > பாடல்: 77

78 பாம்பொடு பழகேல்

Keep away from the vicious.

ஆத்திசூடி > பகர வருக்கம் > பாடல்: 78

79 பிழைபடச் சொல்லேல்

Watch out for self incrimination.

ஆத்திசூடி > பகர வருக்கம் > பாடல்: 79

80 பீடு பெற நில்

Follow path of honor.

ஆத்திசூடி > பகர வருக்கம் > பாடல்: 80

81 புகழ்ந்தாரைப் போற்றி வாழ்

Protect your benefactor.

ஆத்திசூடி > பகர வருக்கம் > பாடல்: 81

82 பூமி திருத்தி உண்

Cultivate the land and feed.

ஆத்திசூடி > பகர வருக்கம் > பாடல்: 82

83 பெரியாரைத் துணைக் கொள்

Seek help from the old and wise.

ஆத்திசூடி > பகர வருக்கம் > பாடல்: 83

84 பேதைமை அகற்று

Eradicate ignorance.

ஆத்திசூடி > பகர வருக்கம் > பாடல்: 84

85 பையலோடு இணங்கேல்

Don't comply with idiots.

ஆத்திசூடி > பகர வருக்கம் > பாடல்: 85

86 பொருள்தனைப் போற்றி வாழ்

Protect and enhance your wealth.

ஆத்திசூடி > பகர வருக்கம் > பாடல்: 86

87 போர்த் தொழில் புரியேல்

Don't encourage war.

ஆத்திசூடி > பகர வருக்கம் > பாடல்: 87

88 மனம் தடுமாறேல்

Don't vacillate.

ஆத்திசூடி > மகர வருக்கம் > பாடல்: 88

89 மாற்றானுக்கு இடம் கொடேல்

Don't accommodate your enemy.

ஆத்திசூடி > மகர வருக்கம் > பாடல்: 89

90 மிகைபடச் சொல்லேல்

Don't over dramatize.

ஆத்திசூடி > மகர வருக்கம் > பாடல்: 90

91 மீதூண் விரும்பேல்

Don't be a glutton.

ஆத்திசூடி > மகர வருக்கம் > பாடல்: 91

92 முனைமுகத்து நில்லேல்

Don't join an unjust fight.

ஆத்திசூடி > மகர வருக்கம் > பாடல்: 92

93 மூர்க்கரோடு இணங்கேல்

Don't agree with the stubborn.

ஆத்திசூடி > மகர வருக்கம் > பாடல்: 93

94 மெல்லி நல்லாள் தோள்சேர்

Stick with your exemplary wife.

ஆத்திசூடி > மகர வருக்கம் > பாடல்: 94

95 மேன்மக்கள் சொல் கேள்

Listen to men of quality.

ஆத்திசூடி > மகர வருக்கம் > பாடல்: 95

96 மை விழியார் மனை அகல்

Dissociate from the jealous.

ஆத்திசூடி > மகர வருக்கம் > பாடல்: 96

97 மொழிவது அற மொழி

Speak with clarity.

ஆத்திசூடி > மகர வருக்கம் > பாடல்: 97

98 மோகத்தை முனி

Hate any desire for lust.

ஆத்திசூடி > மகர வருக்கம் > பாடல்: 98

99 வல்லமை பேசேல்

Don't self-praise.

ஆத்திசூடி > 99 > பாடல்: 99

100 வாது முற்கூறேல்

Don't gossip or spread rumor.

ஆத்திசூடி > 99 > பாடல்: 100

101 வித்தை விரும்பு

Long to learn.

ஆத்திசூடி > 99 > பாடல்: 101

102 வீடு பெற நில்

Work for a peaceful life.

ஆத்திசூடி > 99 > பாடல்: 102

103 உத்தமனாய் இரு

Lead exemplary life.

ஆத்திசூடி > 99 > பாடல்: 103

104 ஊருடன் கூடி வாழ்

Live amicably.

ஆத்திசூடி > 99 > பாடல்: 104

105 வெட்டெனப் பேசேல்

Don't be harsh with words and deeds.

ஆத்திசூடி > 99 > பாடல்: 105

106 வேண்டி வினை செயேல்

Don't premeditate harm.

ஆத்திசூடி > 99 > பாடல்: 106

107 வைகறைத் துயில் எழு

Be an early-riser.

ஆத்திசூடி > 99 > பாடல்: 107

108 ஒன்னாரைத் தேறேல்

Never join your enemy.

ஆத்திசூடி > 99 > பாடல்: 108

109 ஓரம் சொல்லேல்

Be impartial in judgement.

ஆத்திசூடி > 99 > பாடல்: 109

மொத்த பாடல்கள்: 109

முன்   முகப்பு