திருவாசகம் - சிவபுராணம் | Thiruvaasagam - Sivapuranam

நமச்சிவாய வாஅழ்க நாதன் தாள் வாழ்க
இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாள் வாழ்க
கோகழி ஆண்ட குருமணிதன் தாள் வாழ்க
ஆகமம் ஆகிநின்று அண்ணிப்பான் தாள் வாழ்க
ஏகன் அநேகன் இறைவன் அடிவாழ்க 5

சிவபுராணம் > பாடல்: 1

Hail, the five letters! Hail, foot of the Lord !
Hail, foot of Him Who not for an instant quits my heart !
Hail, foot of the Guru-pearl that rules in GOgari !
Hail, foot of Him Who becomes, abides, draws near as the Agamam !
Hail, foot of Him, the One, the Not-One, and the King ! (5)

PREV  |  NEXT

Click above Prev / Next or use your keyboard Left / Right arrows

  தேடுக


Fri, 17-May-2024 11:46:23 PM