நாலடியார் | Naaladiyaar

கடவுள் வாழ்த்து

வான்ஒடு வில்லின் வரவறியா வாய்மையால்
கால்நிலம் தோயாக் கடவுளை - யாம்நிலம்
சென்னி யுறவணங்கிச் சேர் தும்எம் உள்ளத்து
முன்னி யவைமுடிக என்று.


நாலடியார் > கடவுள் வாழ்த்து > பாடல்: 0

INVOCATION

Knowing, like bow displayed in heav'n, man's advent here,
To earth my head I bow, to God in truth draw near,
Touch of whose foot earth never knew; thus what my mind
Conceives, I pray may happy consummation find.


PREV  |  NEXT

Click above Prev / Next or use your keyboard Left / Right arrows

  தேடுக


Sat, 18-May-2024 01:04:11 AM