மூலம் அறியேன் | Moolam Ariyen

மூலம் அறியேன்; முடியும் முடிவறியேன்;
ஞாலத்துள் பட்ட துயர் நாட நடக்குதடா!

மூலம் அறியேன்... > பாடல்: 1

PREV  |  NEXT

Click above Prev / Next or use your keyboard Left / Right arrows

  தேடுக


Sat, 18-May-2024 12:46:21 AM