தொல்காப்பியம் | Tholkaapiyam

எழுத்து எனப்படுப
அகரம் முதல்
னகர இறுவாய் முப்பஃது என்ப
சார்ந்து வரல் மரபின் மூன்று அலங்கடையே.

தொல்காப்பியம் - முதல் பாகம் - எழுத்ததிகாரம் > 1. நூல் மரபு > > > பாடல்: 1

PREV  |  NEXT

Click above Prev / Next or use your keyboard Left / Right arrows

  தேடுக


Sat, 18-May-2024 01:21:00 AM