தமிழ் இலக்கணம் | Tamil Grammer


தமிழ் இலக்கணம் | Tamil Grammer
எண்
எண்ணும் எழுத்தும் கண்ணெனத்தகும்.
எழுத்து
எழுத்தெனப் படுவ முப்பதாமே ...
மொழி
இயல், இசை, கூத்து என்பன முத்தமிழ்.
சொற்கட்டு
தமிழ் எழுத்தின் முன் அல்லது பின் சில எழுத்துக்களைச் சேர்த்தல்.
ஒலி பெயர்க்க
தமிழ்ச் சொற்களை ஆங்கிலத்தில் ஒலிபெயர்த்தல்.
பா வகைகள்
பாக்களும் அதன் ஓசைகளும் பற்றி
சீர் பிரிக்க
வெண்பாக்களுக்கு சீர் / அசை பிரித்து அவற்றைச் சரி பார்க்கலாம்.
கட்டளைக் கலித்துறை
எழுத்து எண்ணிப் பாடுதல்.