சொலவடை | Casual Sayings

சொலவடை | Casual Sayings

தவளை தன் வாயால் கெடும்


This page reloads every 3 minutes with new Saying.

அடுத்தது   முகப்பு