சொலவடை | Casual Sayings

சொலவடை | Casual Sayings

குண்டுச் சட்டியில் குதிரை ஓட்டியது போல


This page reloads every 3 minutes with new Saying.

அடுத்தது   முகப்பு