சொற் கட்டு | Build words

சொற்கட்டு | தமிழ் எழுத்தின் முன் அல்லது பின் சில எழுத்துக்களைச் சேர்த்தல்.
கீழுள்ள தமிழ் எழுத்துகளின் முன், அல்லது பின் என்பதைச் சேர்க்கவும்

தமிழ் அரிச்சுவடி - மொத்த எழுத்துகள் 247

உயிரெழுத்துக்கள்
12 →
மெய்யெழுத்துக்கள்
18 ↓
க்காகிகீகுகூகெகேகைகொகோகௌ
ங்ஙாஙிஙீஙுஙூஙெஙேஙைஙொஙோஙௌ
ச்சாசிசீசுசூசெசேசைசொசோசௌ
ஞ்ஞாஞிஞீஞுஞூஞெஞேஞைஞொஞோஞௌ
ட்டாடிடீடுடூடெடேடைடொடோடௌ
ண்ணாணிணீணுணூணெணேணைணொணோணௌ
த்தாதிதீதுதூதெதேதைதொதோதௌ
ந்நாநிநீநுநூநெநேநைநொநோநௌ
ப்பாபிபீபுபூபெபேபைபொபோபௌ
ம்மாமிமீமுமூமெமேமைமொமோமௌ
ய்யாயியீயுயூயெயேயையொயோயௌ
ர்ராரிரீருரூரெரேரைரொரோரௌ
ல்லாலிலீலுலூலெலேலைலொலோலௌ
வ்வாவிவீவுவூவெவேவைவொவோவௌ
ழ்ழாழிழீழுழூழெழேழைழொழோழௌ
ள்ளாளிளீளுளூளெளேளைளொளோளௌ
ற்றாறிறீறுறூறெறேறைறொறோறௌ
ன்னானினீனுனூனெனேனைனொனோனௌ

  முன்   முகப்பு
உயிர் எழுத்துகள்12
மெய் எழுத்துகள்18
உயிர்மெய் எழுத்துகள்216
ஆய்த எழுத்து 'ஃ'1
மொத்த எழுத்துகள்247