கணபதி துணை.

சூடாமணி நிகண்டு,

மூலமும் உரையும்.

Decorative Scroll

இவை

யாழ்ப்பாணத்து நல்லூர்

ஆறுமுகநாவலரவர்களால்

பரிசோதித்து,

Decorative Line

சிதம்பரசைவப்பிரகாசவித்தியாசாலைத் தருமபரிபாலகர்

விசுவநாதபிள்ளையால்

முதலிரண்டுதொகுதிப் பெயர்ப்பொருளோடு

சென்னப்பட்டணம்

வித்தியா நுபாலனயந்திரசாலையில்

அச்சிற்பதிப்பிக்கப்பட்டன.

௧௨-ம் பதிப்பு,

சித்தார்த்தி௵ கார்த்திகை௴.

 


 

 

சூசீபத்திரம்.

Decorative Scroll

பக்கம். தொகுதிப்பெயர். விருத்தத் தொகை.

௩௦ 

௫௮

௭௮

௯௬

௧௧௪

௧௨௪

௧௪௪

௧௬௬

௧௮௨

 

சிறப்புப்பாயிரம்.

முதலாவது தேவப்பெயர்த்தொகுதி. 

இரண்டாவது மக்கட்பெயர்த்தொகுதி.

மூன்றாவது விலங்கின்பெயர்த்தொகுதி.

நான்காவது மரப்பெயர்த்தொகுதி.

ஐந்தாவது இடப்பெயர்த்தொகுதி.

ஆறாவது பல்பொருட்பெயர்த்தொகுதி.

ஏழாவது செயற்கைவடிவப்பெயர்த்தொகுதி.

எட்டாவது பண்புபற்றியபெயர்த்தொகுதி.

ஒன்பதாவது செயல்பற்றியபெயர்த்தொகுதி.

பத்தாவது ஒலிபற்றியபெயர்த்தொகுதி.

 

 ௯௩

௧௦௬

௭௮

௬௮

௬௮

௩௫

௭௬

௮௨

௬௭

௫௨

 

 

 

 

 


கணபதி துணை.

சூடாமணி நிகண்டு,

Decorative Scroll

சிறப்புப்பாயிரம்.

Decorative Line

பொன்னுநன் மணியுமுத் தும்புனைந்த முக்குடைநிழற்ற
மின்னுபூம் பிண்டிநீழல் வீற்றிருந்தவனை வாழ்த்தி
மன்னிய நிகண்டுசூடா மணியெனவொன்று சொல்வன்
இந்நிலந் தன்னின்மிக் கோர்யாவருமினிது கேண்மின்.

      இதன் பொருள், பொன்னும் நன் மணியும் முத்தும் புனைந்த முக்குடை நிழற்ற - பொன்னினாலும் நல்ல இரத்தினத்தினாலும் முத்தினாலும் அலங்கரிப்பட்ட மூன்று குடைகளும் நிழலைச் செய்ய --மின்னு பூம் பிண்டி நீழல் வீற்றிருந்தவனை வாழ்த்தி - விளங்குகின்ற மலர்களையுடைய அசோகமரத்தினது நிழலின்கண்ணே வீற்றிருந்த அருகக்கடவுளைத் துதிசெய்து, --சூடாமணி என மன்னிய நிகண்டு ஒன்று சொல்வன் - சூடாமணியென்று சொல்லும்படி பொருந்திய ஒருநிகண்டை(யான்)கூறுவேன். --இந்நிலந்தன்னின் மிக்கோர் யாவரும் இனிது கேண்மின் - இந்தத் தமிழ்நாட்டின்கண்ணே (கல்வியறிவில்) மிக்கவர் சகலரும் நன்றாக இதனைக் கேளுங்கள் என்றவாறு.

      யான் என்னுமெழுவாய் வருச்விக்கப்பட்டது. முக்குடைகீளாவன சந்திராதித்தியம், நித்தியவினோதம், சகலபாசனம் என்பவைகளாம். மன்னியநிகண்டு சூடாமணியெனவொன்று என்பது சூடாமணியென மன்னிய நிகண்டொன்று என மாற்றிஒயுரைக்கப்பட்டது. துதிசெய்து கூறுவேனெனக் கூட்டுக. நிலமெனப் பொதுப்படக் கூறினாரேனும், இந்நூல் தமிழ்நூலாதல்பற்றித் தமிழ்வழங்கு நிலமொன்றற்கே உரித்தய்நிற்றலால், தமிழ்நாடென்


சிறப்புப்பாயிரம்.

றாம். எல்லாம்வல்ல கடவுளைத்துதிசெய்து கூறுதலின் நன்கு முடியுமாதலான், இது கடவுளது கிருபாசாம்ர்த்தியத்தினாலன்றி இவனது வித்தியாசாமர்த்தியத்தினால் கூறப்பட்ட தன்றென்று துணிந்து பொறாமையையொழித்துக் கேளுங்களென்பார் இனிது கேண்மினென்றார்.

(௧)


பூமலியசோகினீ ழற்பொலிந்தவெம் மடிகண் முன்னாள்
ஏமமாமுதனூல் சொல்லக்கணத ரரியன்ற பாவாற்
றாமொருவழி நூல்சொல்லச்சார்பு நூல்பிறருஞ் சொல்லத்
தோமிலா மூன்றுநூலுந் துவமெனவு தித்தவன்றே.

      இ - ள். பூமலி அசோகின் நீழல் பொலிந்த எம்மடிகள் - பூக்கள் மிகுந்த அசோகமரத்தினது நிழலின்கண்ணே வீற்றிருந்த நமது அருகக்கடவுள் --முன்னாள் ஏமம் ஆம் முதனூல் சொல்ல - ஆதிகாலத்தில் இன்பத்திற்குக் காரணமாகிகின்ற முதனூலைக் கூற, --கணதரர் இயன்ற பாவால் தாம் ஒரு வழி நூல் சொல்ல - கணதரரென்பவர் இயல்பு பொருந்திய செய்யுளினால் தாம் ஒரு வழி நூலைக் கூற, --பிறர் சார்புநூல் சொல்ல - பிறர் சார்பு நூலைக் கூற, --தோம் இலா மூன்று நூலும் துவம் என உதித்த - குற்றமில்லாத இம்மூன்று நூல்களும் நிலைபெறும் நூல்களாக (இப்படியே) உண்டாயின. எ - று. உம், அன்று, ஏ அசைகள்.

(௨)


அங்கதுபோய பின்றையல கினூல்பிறந்த மற்றுஞ்
செங்கதிர் வரத்திற்றோன் றுந்திவாகரர் சிறப்பின்மிக்க
பிங்கலருரை நூற்பாவிற் பேணினர் செய்தார்சேர
இங்கிவை யிரண்டுங்கற்க வெளிதலவென் றுசூழ்ந்து.

      இ - ள். அங்கு அது போய பின்றை - அவ்விடத்து அது நிகழ்ந்தபின்பு, --அலகு இல் நூல் பிறந்த - எண்ணிறந்த நூல்கள் உண்டாயின. --மற்றும் - இன்னும், --செங்கதிர் வரத்தில் தோன்றும் திவாகரர் - சூரியனது வரத்தினால் உதித்த திவாகரரும், --சிறப்பின் மிக்க பிங்கலர் - (கல்விச்) சிறப்பின்மிகுந்த பிங்கலரும், --உரை நூற் பாலில் பேணினர் செய்தார் - சொல்லப்படுகின்ற சூத்திரத்தினால் விரும்பி (த்திவாகரம் பிங்கலந்தையென்னும் நூல்களை) ச்செய்தனர். --இங்கு இவை இரண்டும் சேரக்கற்க எளிது அல என்று சூழ்ந்து - இவ்விடத்து இவ்விரண்டு நூலஅலும் அந்நூல்களோடு கூடக் கற்கப்படுதற்கு எளியவைகளல்லவென்று நினைந்து. எ - று.

(௩)


சிறப்புப்பாயிரம்.


சொல்லொரு பொருளுணர்ந் தோன்சோதிட நீதிவல்லோன்
நல்லறிவா ளனெங்கண றுங்குன்றை ஞானமூர்த்தி
பல்லுயிர்க் கொருதாயாகும் பரமன்மா முனிவன்மெய்ந்நூல்
வல்லுநர் வல்லார்க்கெல்லாம் வரையறத் தரையில்வந்து.

      இ - ள். சொல்லொடு பொருள் உணர்ந்தோன் - சொற்களோடு அவ்வவற்றின் பொருள்களை அறிந்தவரும், --சோதிடம் நீதி வல்லோன் - சோதிடநூலிலும் நீதிநூலிலும் வல்லவரும், --நல்லறிவாளன் - நல்ல அறிவினையுடையவரும், --நறுங்குன்றை எங்கள் ஞானமூர்த்தி - நல்ல குன்றையூரிலிருக்கின்ற எங்களுடைய ஞானமே வடிவமாகக் கொண்டவரும், --பல் உயிர்க்கு ஒரு தாய் ஆகும் பரமன் - பல ஆன்மாக்களுக்கு ஒப்பில்லாத மாதாவாயுள்ள சிரேஷ்டரும், --மா முனிவன் - பெரிய முனிவருமாகி, --வரை அற மெய்ந்நூல் வல்லுநர் வல்லார்க்கு எல்லாம் தரையில் வந்து - வரைவின்றி மெய்மையாகிய நூல்களிலே வல்லவர் வல்லவரல்லாதவராகிய யாவர்நிமித்தமும் பூமியின்கண்ணே அவதரித்து. எ - று.

(௪)


பரிதியொன்று தயஞ்செய் துபங்கய மநேககோடி
முருகெழமலர் வித்தென்ன முகமுடன கமலர்த்தி
மருவுமுத்தமிழை முன்னாள் வளர்த்தபாண்டியனே போலக்
கருதிய வெல்லாந் தந்துகவிமணி மாலைசூடி.

      இ - ள். பரிதி ஒன்று உதயம் செய்து பங்கயம் அநேக கோடி முழுகு எழ மலர்வித்து என்ன முகமுடன் அகம் மலர்த்தி - ஒருசூரியன் உதித்து அநேககோடி தாமரைமலர்களை மணமெழும்படியாக அலரச்செய்தாற்போல முகத்தோடு நெஞ்சத்தை அலரச்செய்து, --மருவும் முத்தமிழை முன்னாள் வளர்த்த பாண்டியன்போல - பொருந்திய (இயல் இசை நாடகமென்னும்) மூன்று தமிழ்களையும் முற்காலத்தில் வளர்த்த பாண்டியராசனைப்போல --கருதிய எல்லாம் தந்து - நினைத்தவைகள் யாவையும் தந்து, --மணிக் கவி மாலை சூடி - அழகினையுடைய பாமாலையைச் சூடி. எ - று. ஏ அசை.

(௫)


செகமெனும் பளிங்குமாடத் திகிரிவேந்தரையே போலப்
புகழெனும் பஞ்சிசேர்த் திப்பொலிவுறு பேரத்தாணி
மகிழ்குண பத்திரனெங்கள் வழித்தெய்வம் போல்வான்சொல்ல
இகபர மிரண்டும் வேண்டியியலிசை வல்லோர்கேட்ப.